Контакты

Южно-Сахалинск    Yuzhno-Sakhalinsk
Железнодорожная 166Б    Zheleznodoroznaya 166Б


+7 (4242) 25 50 02

e-mail: fingerbar166@gmail.com